اړیکه

Home / اړیکه

د اړیکی لاری

  • پټه

    شهرنو، د شهرنو ودونو هوټل ته مخامخ لسمه ناحیه،
    کابل، افغانستان

  • ټیلیفون

    784689192 (0) 93+

  • برېښالیک